Tarieven

Hebt u een vraag? Aarzel niet om een afspraak te vragen. Een eerste consultatie, die niet langer duurt dan een half uur, is kosteloos. Het biedt de mogelijkheid de vraag gericht te beantwoorden. Om een vraag te beantwoorden is er bijna steeds bijkomende informatie nodig. Dat gaat vlot in een (kort) gesprek. Mailverkeer is daarvoor niet aangewezen. Weet dat het antwoord op een juridische vraag zelden zomaar “ja” of “neen” is, meestal is er een “maar”.

Vooraf aangeven wat onze tussenkomst exact zal kosten is niet mogelijk, omdat niet geweten is of er wel een procedure zal volgen en, zo ja, welke verwikkelingen zullen volgen. Vóór iedere stap wordt wel de financiële kost ervan begroot. Bij het vragen van voorschotten wordt dit verantwoord (dekking van prestaties die achter de rug zijn en/of van uitgaven die zeker zullen volgen).

Het basisgegeven voor het ereloon is de hoeveelheid werk, uitgedrukt in het aantal uren. Het uurtarief is minimaal 75 euro.

Sinds 1 januari 2012 worden aan kosten een forfait van 75 euro, kantoorkosten genaamd, aangerekend en 11 euro per bladzijde geproduceerde tekst, dossierskosten genaamd. De verplaatsingen buiten Gent worden aangerekend aan 0,50 euro per kilometer. Eventuele afzonderlijke uitgaven (bv. koerierdienst, posttoeslagen, copycenter, vertalingen, expertises, e.d.) en de door het kantoor betaalde gerechtskosten worden uiteraard ook angerekend. Alle andere secretariaatskosten zijn gedekt door het forfait van 75 euro en de 11 euro per uitgaande bladzijde (o.m. in- en uitgaande telefoons, faxen, e-mails, ingaande briefwisseling, kopiëren, scannen, boekhoudkundige bewegingen, archiveren, …). Het zelfde geldt voor de niet dossiergebonden kosten (personeel, computernetwerk en andere apparaten, meubilair, bibliotheek, abonnementen, enz.).

Bij het afsluiten van het dossier volgt een gedetailleerde afrekening. Zo gewenst kan een tussentijdse afrekening worden opgemaakt. Betalingen in cash worden uitsluitend met een fiscale kwitantie ontvangen.

Vanaf 1 januari 2014 moet 21 % BTW aangerekend worden. Betalingen ontvangen of gevraagd voor 2014 blijven vrijgesteld.